[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
نگاهی به کتب شاخص در حوزهٔ ادبیات داستانی دفاع مقدّس
جنگ برای داستان نویسان همواره منبع پر بار و مغتنمی از موضوع های بزرگ بوده است؛ چون یکی از آن موقعیت هایی است که درون معمولا پوشیدۀ انسان هایی را که در گیر آنند، امکانات و محدودیت های بالفعل و بالقوۀ آنان را در شجاعت ورزیدن و ترسیدن، در فداکاری نمودن و نیز ظرفیت های آنان را در درد کشیدن و رنج بردن را به خوبی آشکار می کند. جنگ ساز و کار ارزش هایی نظیر ایمان، وطن دوستی، شرف، افتخار و آزادگی را به روشن ترین صورتی نشان می دهد و داستان نویسی که موضوع هنرش انسان است، به ندرت ممکن است موقعیتی بهتر از جنگ بیابد تا شخصیت هایش را در آن قرار دهد و داستانهای بزرگ خلق کند. در این مطلب به معرفی ده کتاب برگزیده در حوزۀ ادبیات داستانی دفاع مقدّس پرداخته‌ایم.