[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
حالت مخروطی‌شکل گنبد یادآور بصیرت الهیست که همواره آگاه و ناظر بر جمیع مخلوقات خویش است؛ چراکه بندگان وی زیر گنبدی قرار می‌گیرند که از دید داخلی همراه با آرایه‌ها و رنگ‌های معماری اسلامی حرکت به سمت مرکز گنبد را تداعی می‌کند و این تطابق معنی در خدمت همان اصل جاویدان خلقت یعنی وحدت است. مناره نیز با پله‌های مارپیچ و فضایی محدود، نماد اشتیاق و سختی‌های صعود و نیل به بازگشت است.

نشریه الکترونیک